แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกคือผู้แปลกหน้าของโลกนี้
พวกลูกทุกคนได้ท่องเที่ยวไปในแผ่นดินของพระองค์ 
ดังนั้น ขอโปรดให้เราไม่กระทำกับผู้ใดดังเช่นคนแปลกหน้าหรือบุคคลภายนอก
แต่โปรดให้เรากระทำต่อเขาดังเพื่อนมนุษย์ที่ถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ด้วยเทอญ  
พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงดูแลมิตรภาพของเรา
โปรดประทานความกล้าหาญแก่เรา เพื่อเราจะสามารถให้กำลังใจแก่กันและกัน
โปรดดลใจเรา เพื่อเราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน
โปรดประทานพละกำลังแก่เรา เพื่อเราจะได้เสริมพลังให้แก่กันและกัน
โปรดให้เราอยู่ในความทรงจำของพระองค์ เพื่อเราจะสามารถจำซึ่งกันและกันได้ 
Sophie Piper 

พระเจ้าที่รักยิ่ง ลูกเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ ที่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ ที่ลูกทำนั้นช่างเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกิน
ถึงกระนั้น ลูกก็จะพยายามกระทำสิ่งที่ดี เพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น
โปรดทรงรวบรวมทุกสิ่งดีๆ ที่ลูกได้ทำเข้าไว้กับสิ่งดีๆ ที่ผู้อื่นได้กระทำ  
นอกนั้น พระเจ้าที่รัก โปรดทรงอวยพรสิ่งที่เรากระทำ เพื่อว่า การทำงานด้วยกันจะสรรค์สร้างสิ่งที่แตกต่างอันสวยงามได้ 
พระบิดาเจ้าข้า
โปรดทรงรวบรวมพวกลูกให้อยู่ในหมู่เพื่อน และห้อมล้อมพวกลูกด้วยความรักของพระองค์เทอญ  
Sophie Piper