แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การติดตามพระเยซูเจ้า
54.    ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาที่รักยิ่งของเรา โปรดช่วยเราให้จดจำการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ให้เราได้ร่วมส่วนในบทเพลงของบรรดาทูตสวรรค์ ในความยินดีของเหล่าคนเลี้ยงแกะ และในปรีชาญาณของบรรดาโหราจารย์ด้วยเทอญ
โปรดปิดประตูแห่งความเกลียดชัง และเปิดประตูแห่งความรักในทุกๆ แห่งบนโลกนี้
โปรดให้ความรักใจดีเข้ามาพร้อมกับของขวัญมากมาย และให้ทุกความปรารถนาดีได้รับคำอวยพร
โปรดช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายโดยอาศัยพระพรที่พระคริสตเจ้าได้ทรงนำมาให้ และโปรดสอนเราให้เป็นคนร่าเริงด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์
โปรดให้รุ่งอรุณแห่งวันคริสต์มาสทำให้เรามีความสุขในการที่ได้เป็นลูกของพระองค์ และให้ยามเย็นของวันคริสต์มาสนำเราไปสู่การพักผ่อนด้วยความคิดที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์ โปรดให้เรารู้จักให้อภัยและรับการอภัย เพื่อเห็นแก่พระเยซูเจ้า อาแมน   
Robert Louis Stevenson (1850-94)  

55.    ขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น
ขอถวายพระพรแด่พระเยซูเจ้า ผู้ทรงมีความเมตตาสงสารต่อเรา
ขอถวายพระพรแด่พระเยซูเจ้า ผู้ทรงทุกข์ทรมานอย่างโดดเดี่ยว ทรงถูกปฏิเสธและต้องเจ็บปวด เพื่อให้เราได้รอดพ้น
ขอให้พระเยซูเจ้า ผู้ทรงอภัยบาปแก่ลูกโดยทางกางเขนของพระองค์ จงได้รับการสรรเสริญ
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์อย่างลึกซึ้งด้วยเทอญ     
(คำภาวนาจากประเทศเคนยา) 

56.    ขอโมทนาคุณพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า
สำหรับพระพรทั้งมวลที่พระองค์ประทานให้แก่พวกลูก
สำหรับทุกความเจ็บปวดและการดูถูกเหยียดหยามที่พระองค์ทรงรับเพื่อพวกลูก
ข้าแต่พระผู้ไถ่ผู้ทรงเมตตาสูงสุด ผู้ทรงเป็นทั้งเพื่อนและพี่ชาย โปรดให้พวกลูกรู้จักพระองค์ รักพระองค์ และติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันด้วยเทอญ
                            Richard of Chichester (1197-1253)