foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เติบโตขึ้นในพระปรีชาญาณ
43.    พระจิตของพระเจ้า โปรดประทานความรักในชีวิตของลูก
พระจิตของพระเจ้า โปรดประทานความยินดีในชีวิตของลูก
พระจิตของพระเจ้า โปรดประทานสันติลงในชีวิตของลูก
พระจิตของพระเจ้า โปรดช่วยลูกให้เป็นคนพากเพียรอดทน
พระจิตของพระเจ้า โปรดช่วยลูกให้เป็นผู้มีจิตใจดี
พระจิตของพระเจ้า โปรดช่วยลูกให้เป็นคนดี
พระจิตของพระเจ้า โปรดช่วยลูกให้มั่นคงในความเชื่อ
พระจิตของพระเจ้า โปรดประทานความสุภาพถ่อมตนให้แก่ลูก
พระจิตของพระเจ้า โปรดช่วยให้ลูกสามารถควบคุมตนเองได้ด้วยเทอญ
                            (เทียบ กท. 5)  

44.    ขอพระเจ้าโปรดประทับอยู่ในศีรษะ และในความเข้าใจของลูก 
ขอพระเจ้าโปรดประทับอยู่ที่ดวงตา และในการมองเห็นของลูก
ขอพระเจ้าโปรดประทับอยู่ที่ปาก และในการพูดจาของลูก     
ขอพระเจ้าโปรดประทับอยู่ที่ดวงใจ และในความคิดของลูก     
ขอพระเจ้าโปรดประทับอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตลูก และในการจากไปของลูกด้วยเทอญ     
                            Old Sarum primer (1527)    

45.    ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยลูกให้เป็นคนดี 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนฉลาด 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนขยันทำการงาน 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์ 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนที่มีไหวพริบ
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนใจกว้าง 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นคนที่สุจริต 
โปรดทรงช่วยลูกให้เป็นผู้ที่จงรักภักดี 
แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระเจ้าที่รักยิ่ง โปรดทำให้ลูกได้เป็นบุตรของพระองค์ด้วยเทอญ
                            (เทียบจาก หนังสือสุภาษิต)   

46.    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยลูกให้เจริญชีวิตในวันนี้อย่างเรียบง่ายและสงบ โปรดช่วยให้รู้ถึงพระพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยความไว้วางใจและสันติ ให้ลูกรู้จักรอคอยการไขแสดงแห่งพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเพียรและเบิกบานใจ ขอให้ลูกรู้จักพบปะกับผู้อื่นด้วยสันติและความชื่นชมยินดี ให้ลูกเผชิญหน้ากับวันพรุ่งนี้ด้วยความไว้วางใจและความกล้าหาญด้วยเทอญ อาแมน 
น.ฟรังซิส แห่ง อัสซีซี (1181-1226)