แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การให้อภัย   
38.    ฉันได้ทูลทุกเรื่องราวต่อพระเจ้า ทูลพระองค์ถึงความผิดต่างๆ ที่ได้ทำ ฉันพยายามเลิกที่จะเสแสร้ง พยายามเลิกที่จะปกปิด ฉันทราบเพียงแค่ว่าสิ่งเดียวที่ควรจะทำก็คือ การสารภาพความผิด และฉันมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงอภัยบาปแก่ฉัน 
(เทียบ สดด. 32)   

39.    จากโคลนตม ดอกไม้ขาวก็ยังผุดขึ้นมาได้ หลังจากลมพายุแรงกล้าท้องฟ้าก็แจ่มใส หากเราอภัยให้แก่กันและกัน พระเจ้าจะทรงอภัยโทษให้แก่เราจากเบื้องบนอย่างแน่นอน 
(Sophie Piper)   

40.    พระเจ้าข้า โปรดทรงเมตตาลูก ผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ 
(จากอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี)   

41.    พระเจ้าที่รัก แม้ลูกยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยแก่ใคร แต่ลูกก็พร้อมที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อการอภัย    

42.    สำหรับทุกสิ่งที่ลูกควรจะได้คิด แต่ไม่ได้คิด
สำหรับทุกคำพูดที่ลูกควรจะพูด แต่ไม่ได้พูด
สำหรับทุกสิ่งที่ลูกควรที่จะทำ แต่ไม่ได้ทำ
สำหรับทุกสิ่งที่ลูกควรจะพูด แต่ยังทันไม่ได้พูด
สำหรับทุกสิ่งที่ลูกควรจะทำ แต่ยังไม่ทันได้ทำ
ลูกวอนขอพระองค์ พระเจ้าข้า สำหรับทุกคำพูดและทุกการกระทำเหล่านี้ โปรดประทานอภัยแก่ลูกด้วยเทอญ
(บทภาวนาจากธรรมเนียมดั้งเดิม)