แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเชื่อ ความหวัง ความรัก
27.    ในความเชื่อนี้     โปรดให้ลูกได้เพิ่มพูนความดี
ในความดี     โปรดให้ลูกได้เพิ่มพูนความรู้
ในความรู้    โปรดให้ลูกเพิ่มการรู้จักบังคับตนเอง
ในการบังคับตนเอง      โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความอดทน
ในความอดทน       โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา
ในความเลื่อมใสศรัทธา  โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความเป็นมิตรต่อบรรดาพี่น้อง
ในความเป็นมิตร    โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความรักด้วยเทอญ 
(2 ปต.1:5-7) 

ความเชื่อในพระเจ้า
28.    พระเจ้าของเรา ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดิน
แห่งทะเลและแม่น้ำ 
พระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย
พระเจ้าแห่งภูเขาที่สูงตระหง่านและหุบเขาเบื้องล่าง
พระองค์ทรงสถิตอยู่ทั้งในสวรรค์ ในโลก ในทะเล และในทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่ 
St. Patrick (389-461)     
29.    ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงสร้างโลกมาตั้งแต่แรกเริ่ม
ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงดูแลรักษาโลก จนถึงวันสุดท้ายของมัน
ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ซึ่งความรักของพระองค์จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร    
30.    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าแห่งชนชาติทั้งหลาย
ลูกเชื่อว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์ชั้นสูงสุด
ทรงเป็นผู้สร้างท้องฟ้าเบื้องบน
และทรงเป็นผู้สร้างมหาสมุทรเบื้องล่าง 
(Carmina Gadelica)  
31.    พระเจ้าข้า เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเป็น “บิดา” ของเรา
และเป็นความจริงอีกเช่นกันที่พระองค์ทรงเป็น “มารดา” ของเรา
เราขอบคุณพระองค์ พระเจ้า พระบิดาของเรา สำหรับพละกำลังและสิ่งดีงามทั้งปวง
เราขอบคุณพระองค์ พระเจ้า พระมารดาของเรา สำหรับการดูแลอย่างใกล้ชิดของพระองค์
พระเจ้าข้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราแต่ละคน 
Julian of Norwich (1342-1416)