facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

โลกภายนอก

โลกภายนอก
16.    ขอให้พระพลานุภาพของพระเจ้านำทางเรา
ขอให้พละกำลังของพระองค์ทรงคุ้มครองเรา
ขอให้พระปรีชาญาณของพระองค์ทรงแนะนำเรา
ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ทรงปกป้องเรา
ขอให้หนทางของพระองค์ทรงนำทางเรา
ขอให้โล่ของพระเจ้าทรงป้องกันเรา  
ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากบ่วงแห่งความชั่วร้ายและการประจญของโลกนี้ด้วยเทอญ
น.แพททริก (389-461)      

17.    พระเจ้าข้า โปรดทรงอวยพรลูก สำหรับกิจการงานที่ลูกจะกระทำ สำหรับกิจการแห่งความคิดของลูก และสำหรับกิจการในจิตใจของลูกด้วย
(ไม่ระบุที่มา)  
18.    พระเจ้าที่รัก เมื่อลูกได้พบเห็นบางคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ โปรดอย่าให้ลูกได้เดินผ่านไปเฉยๆ โดยแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น แต่โปรดทำให้ลูกรู้ว่ายามใดที่ลูกต้องหยุดเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือเมื่อใดควรรีบเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยเทอญ
(จากอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี)     
19.    ข้าแต่พระบิดาแห่งมวลมนุษยชาติ  โปรดให้หลังคาบ้านของลูกนั้นกว้างขวางพอสำหรับบรรจุความคิดเห็นมากมายได้ ขอทรงหยอดน้ำมันที่ประตูบ้านของลูกให้เปิดออกได้ง่ายเพื่อต้อนรับเพื่อนพ้องและคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จัก อีกทั้งโปรดตั้งโต๊ะสักตัวในบ้านของลูก เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถพูดคุยกันด้วยความอ่อนโยนและสบายใจด้วยเทอญ 
(บทภาวนาจาก Hawaii)     
20.    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงทราบดีที่สุดว่าลูกมีการงานที่วุ่นวายมากสักเพียงใดในวันนี้ หากแม้ลูกลืมพระองค์ไป ขอพระองค์อย่าทรงลืมลูกเลย พระเจ้าข้า 
Sir Jacob Astley (before the battle of Egdehill, 1642) 
พระพรสำหรับมื้ออาหาร
21.    พระเจ้าข้า พวกลูกขอสรรเสริญพระนามของพระองค์ สำหรับสุขภาพ พละกำลัง และอาหารประจำวันนี้ 
(บทภาวนาจากธรรมเนียมดั้งเดิม)   
22.    พระเจ้าที่รัก ลูกขอน้อมศีรษะลงด้วยความกตัญญู เพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารประจำวันของลูก และขอให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกแบ่งปันไปยังโต๊ะอาหารในทุกแห่งด้วยเทอญ 
(A Mennonite children’s prayer)   
23.    ณ ที่โต๊ะอาหารนี้ เราจับมือกันเป็นวงกลม และระลึกถึงคุณความดีของพระเจ้าที่อยู่รายล้อมเราอยู่เสมอ    
24.    ขนมปังทั้งสดใหม่ หอมกรุ่น น้ำดื่มใส เย็น และสะอาด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งทุกชีวิต โปรดทรงอยู่กับเราและประทับใกล้ชิดเราด้วยเทอญ 
(African grace)   
25.    ข้าแต่พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสุขนี้ ขอบคุณสำหรับสายฝนและอากาศที่สดใส ขอบคุณพระองค์ พระเจ้าข้า สำหรับอาหารมื้อนี้และสำหรับการที่เราได้อยู่ร่วมกัน 
(Emilie Fendall Johnson)   
26.    เราขอขอบคุณพระองค์ด้วยใจสุภาพ พระเจ้าข้า สำหรับอาหารในโลกที่ใครหลายคนยังตกอยู่ในความหิวโหย
สำหรับความเชื่อในโลก ที่ใครหลายคนยังคงดำเนินอยู่ในความกลัว สำหรับเพื่อนๆ ในโลก ที่หลายคนยังตกอยู่ในความโดดเดี่ยว 
(A Girl Guide hunger grace) 

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9827
12003
72996
238156
396775
13744559
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 310 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk