บัดนี้วันใหม่ฉายแสง    จับขอบฟ้าแดง
เรายกจิตหาพระองค์
ด้วยใจที่ใฝ่ประสงค์    วอนพระบิตุรงค์
ทรงคุ้มครองกิจทั้งมวล
โปรดหลั่งความรักชื่นชวน    กลิ่นหอมอบอวล
ปกคลุมข้าไว้ตลอดวัน
โอ้พระเจ้าจอมสวรรค์    ข้าวอนทรงธรรม์
ประทับอยู่กับข้าเทอญ
ทุกยามคราข้าสรรเสริญ    ขอให้จำเริญ
ตลอดวันด้วยจิตเที่ยงตรง
มโนเลิศล้ำดำรง    ในพระประสงค์
พระองค์ทุกวันเวลา

แม้เมื่อวันนี้เคลื่อนคลา    ความมืดใกล้มา
ตามกาลเวลาประจำ
ข้าขอสดุดีทรงธรรม    ด้วยจิตผ่องล้ำ
สรรเสริญพระนามพระองค์