foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทอธิษฐานขอชดเชยบาป
(สำหรับวันศุกร์ต้นเดือน)

    ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน พระองค์ทรงรักมนุษย์นักหนา แต่กลับถูกสนองด้วยความลืม ความเมินเฉย ความสบประมาท และความอกตัญญูเหลือประมาณ  เราเข้ามากราบแทบพระแท่น ขอทำสักการะพิเศษ เป็นการชดเชยความใจจืด ใจอสัตย์อธรรมของมนุษย์ทั้งหลาย ที่ได้ทำชอกช้ำพระหฤทัยของพระองค์ ผู้ทรงรักเขาสุดพรรณนาได้
    แต่ครั้นมาระลึกว่า เราเองก็ได้ทำสิ่งไม่บังควรด้วยเหมือนกัน จึงรู้สึกเศร้าใจเป็นกำลัง ดังนั้น ขอทรงพระกรุณาต่อเราก่อนเถิด เราสรรพพร้อมและสมัครใจรับใช้โทษบาปของเราเอง และของคนอื่นทั้งหลายที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอด ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์เป็นชุมพาบาลและผู้นำ ดื้อกระด้างไม่ยอมรับความเชื่อ หรือไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ขณะรับศีลล้างบาป กลับสะบัดแอกอันละม่อมแห่งพระบัญญัติของพระองค์อีกเล่า
    บาปกรรมอันน่าระทมเหล่านี้ เรามุ่งมั่นจะลบล้างให้สิ้นเชิง จึงตั้งใจขอชดเชยแต่ละบาป คือบาปการครองชีพและอารยธรรมอันไม่สุภาพ น่าบัดสี การประพฤติชั่วเป็นบ่วงบาศล่อให้ผู้วิมลเสียไป การละเมิดวันพระเจ้า การด่าแช่งอันอุบาทว์ ต่อพระองค์ ต่อนักบุญ การกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์ การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิท ทั้งด้วยการเมินเฉย หรือการทุราจารอันน่าสยดสยอง และที่สุด บาปสาธารณะของนานาชาติ ผู้บังอาจต่อต้านพระศาสนจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น ในเรื่องสิทธิและเรื่องพระธรรมคำสอน
    อนิจจาเอ๋ย! เราจะเอาเลือดของเราเองล้างบาป โทษเหล่านี้ก็มิได้ ครั้งก่อนเพื่อแก้ไขการลบหลู่ต่อเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าอันนี้เอง พระองค์ได้ทรงพลีพระองค์ถวายแด่พระบิดาบนไม้กางเขน และยังทรงรื้อฟื้นทำอยู่เรื่อยมาในทุกวันนี้บนพระแท่น ดังนั้นเราขอถวายแด่พระองค์ดุจกัน ซึ่งการใช้โทษของเราร่วมกับของพระนางพรหมจารีพระมารดา นักบุญและสัตบุรุษผู้ใจศรัทธาทั้งหลาย ขอสัญญาด้วยใจจริงว่า เราจะพยายามชดเชยบาปของเราเองและของผู้อื่น ตลอดจนความเมินเฉยต่อความรักสุดซึ้งของพระองค์ด้วย เราจะมีความเชื่อมั่นคง จะครองชีพบริสุทธิ์ จะประพฤติตามหลักพระวรสารเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเมตตาจิต ทั้งนี้โดยอาศัยพระหรรษทานช่วย เราจะได้ชดเชยเต็มความสามารถ อนึ่งเราจะพยายามกีดกันทุกวิถีทางมิให้ใครทำผิดต่อพระองค์สืบไป ทั้งจะนำคนจำนวนมากเท่าที่สามารถมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์
    โอ้ พระเยซู ผู้อ่อนหวานละมุนละม่อม โปรดเห็นแก่พระนางพรหมจารีมารีอาเป็นผู้ช่วยชดเชย ขอทรงพระกรุณารับการใช้โทษด้วยความสมัครใจของเรานี้ด้วย โปรดให้เราถือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และบริการของพระองค์จนสิ้นชีวิต และอาศัยพระกรุณาล้นเกล้า ขอช่วยให้เราดำรงอยู่ในความประพฤติดีเรื่อยไป ที่สุด ขอโปรดให้เราทุกคน บรรลุถึงถิ่นฐานอันพระองค์พร้อมกับพระบิดาและพระจิต ทรงดำรงชีพและเสวยราชย์ตลอดนิรันดรเถิด อาแมน