foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทถวายมนุษยชาติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
(สำหรับวันพระคริสตราชา)

    ข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนหวาน พระมหาไถ่แห่งมนุษยชาติ โปรดทอดพระเนตรดูเราผู้กราบแทบพระแท่นด้วยใจสุภาพ เราทุกคนเป็นของของพระองค์ และต้องการเป็นของของพระองค์เสมอไป เราอยากสนิทกับพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น จึงพากันมาถวายอาตมาแด่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในวันนี้
    คนจำนวนมากไม่เคยรู้จักพระองค์ คนจำนวนมากได้ลบหลู่พระบัญญัติและไม่ยอมรับรู้จักพระองค์ โอ้พระเยซูผู้โอบอ้อมอารี โปรดสังเวชคนเหล่านี้ โปรดนำเขาเข้ามาเฝ้าพระหฤทัยของพระองค์เถิด
    พระสวามีเจ้าข้า โปรดเป็นพระราชา ไม่ใช่แต่สำหรับสัตบุรุษผู้ไม่เคยออกห่างจากพระองค์ แต่สำหรับลูกสุรุ่ยสุร่ายที่ได้ละทิ้งพระองค์ด้วย โปรดให้คนเหล่านี้กลับมาเคหะของบิดา จะได้ไม่ตายเพราะความอาภัพหรืออดอยาก
    โปรดเป็นพระราชาของผู้ลุ่มหลงถือผิดความเชื่อ และผู้ที่เพราะความบาดหมางจึงแยกตัวออกไป ขอทรงนำคนประเภทนี้กลับเข้ามาสู่ท่าแห่งความจริง มาสู่เอกภาพแห่งความเชื่อ เพื่อในไม่ช้า จะมีชุมพาแต่ฝูงเดียว และชุมพาบาลแต่ผู้เดียว
    โปรดเถิด พระสวามีเจ้าข้า ประทานให้พระศาสนจักรของพระองค์มีอิสระเสรีราบคาบและปลอดภัย ให้ประชาโลกมีสันติภาพ และระเบียบเรียบร้อย โปรดดลบันดาลให้ประชาชนเปล่งวาจาตลอดทั่วทิศานุทิศ เป็นเสียงเดียวกันว่า
    “เกียรติมงคลจงมีแด่พระหฤทัย บ่อเกิดแห่งความรอด  ขอพระองค์จงได้รับสิริมงคลและความเคารพนับถือตลอดนิรันดรด้วยเถิด” อาแมน