foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทเร้าวิงวอน พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า โปรดฟังเทอญ
พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ
พระบุตรผู้ไถ่ของโลก พระเจ้าข้า ทรง...
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า
หทัยพระเยซู     บุตรแห่งพระบิดานิรันดร ทรง...
หทัยพระเยซู     ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพรหมจารีมารีอา
หทัยพระเยซู     ร่วมสภาวะกับพระวจนาถแห่งพระเจ้า
หทัยพระเยซู     ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
หทัยพระเยซู     วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
หทัยพระเยซู     ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
หทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้าและประตูสวรรค์
หทัยพระเยซู     เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
หทัยพระเยซู     เครื่องรองรับความยุติธรรมและความรัก
หทัยพระเยซู     เปี่ยมด้วยคุณงามและความรัก
หทัยพระเยซู     ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
หทัยพระเยซู     สมแก่คำสรรเสริญทุกๆ ประการ
หทัยพระเยซู     ราชาและเป้าแห่งดวงใจทั้งหลาย
หทัยพระเยซู    ขุมพระญาณสุขุมและความรู้ทั้งปวง
หทัยพระเยซู     ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
หทัยพระเยซู     ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
หทัยพระเยซู     ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
หทัยพระเยซู     จุดประสงค์ความสุขนิรันดร
หทัยพระเยซู     ทรงขันตีและเมตตากรุณา
หทัยพระเยซู     กว้างขวางต่อบรรดามาวิงวอนพระองค์
หทัยพระเยซู     ธารชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์
หทัยพระเยซู     ผู้สงเคราะห์เราให้พ้นบาป
หทัยพระเยซู     ถูกสบประมาทจนอิ่มหนำ
หทัยพระเยซู     แหลกลาญด้วยอาชญากรรมของเรา
หทัยพระเยซู     นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
หทัยพระเยซู     ถูกแทงด้วยหอก
หทัยพระเยซู     ธารความทุเลาบรรเทา
หทัยพระเยซู     ชีวิตและการคืนชีพของเรา
หทัยพระเยซู     สันติภาพและการคืนดีของเรา
หทัยพระเยซู     ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
หทัยพระเยซู     ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
หทัยพระเยซู     ความวางใจของผู้ตายคณะร่วมอยู่กับพระองค์
หทัยพระเยซู     ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญ-ทั้งหลาย
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
ขออภัยโทษเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
สดับฟังเราเถิด พระเจ้าข้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า
ก. พระเยซูพระทัยอ่อนหวานและสุภาพ
ร. โปรดให้ใจเราละม้ายหทัยของพระองค์

เราจงภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ และสถิตสถาพร   โปรดเหลียวดูพระหฤทัยแห่งพระบุตรสุดสวาทของพระองค์ ตลอดจนเกียรติมงคลและการชดเชยบาป ที่พระองค์ได้ทรงประกอบขึ้นแทนคนบาป โปรดระงับพระทัยและกรุณายกโทษคนบาป ผู้เฝ้าวิงวอนอยู่นี้ด้วยเถิด ทั้งนี้โดยเห็นแก่พระนามพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเจริญและเสวยราชย์พร้อมกับพระองค์ ตลอดนิรันดร อาแมน