แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทเร้าวิงวอนพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสตเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระสวามีเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
พระเยซู โปรดฟังเทอญ
พระเยซู โปรดสดับฟังเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ
พระบุตรผู้ไถ่ของโลก พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า พระเมตตาเทอญ
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า
พระเยซู บุตรพระเจ้าทรงชีวิต
พระเยซู รัศมีแห่งพระบิดา
พระเยซู แสงสกาวของความสว่างนิรันดร
พระเยซู ราชาทรงศรี
พระเยซู อาทิตย์แห่งความยุติธรรม
พระเยซู บุตรพรหมจารีมารีอา
พระเยซู น่ารักยิ่ง
พระเยซู น่าพิศวง
พระเยซู พระเจ้าเข้มแข็ง
พระเยซู บิดาโลกหน้า
พระเยซู เทวทูตแห่งโครงการยิ่งใหญ่
พระเยซู ทรงมหิทธิฤทธิ์
พระเยซู ทรงอดทนหนักหนา
พระเยซู ทรงเชื่อฟังอย่างยิ่ง
พระเยซู พระทัยอ่อนโยนและสุภาพ
พระเยซู ทรงปฏิพัทธ์ความบริสุทธิ์
พระเยซู ทรงโปรดปรานชาวเรา
พระเยซู พระเจ้าแห่งสันติภาพ
พระเยซู ทรงบันดาลชีวิต
พระเยซู องค์แบบอย่างฤทธิ์กุศล
พระเยซู ทรงใฝ่หาวิญญาณ
พระเยซู พระเจ้าของชาวเรา
พระเยซู ที่ลี้ภัยของชาวเรา
พระเยซู บิดาของผู้ยากทุพพล
พระเยซู มหาคลังของสัตบุรุษ
พระเยซู ชุมพาบาลที่ดี
พระเยซู ความสว่างเที่ยงแท้
พระเยซู พระญาณสุขุมนิรันดร
พระเยซู องค์ความดีไม่มีขอบเขต
พระเยซู มรรคาและชีวิตของชาวเรา
พระเยซู เกษมศานต์ของนิกรเทวดา
พระเยซู ราชาคณะอัยกา
พระเยซู ศาสดาคณะอัครสาวก
พระเยซู อาจารย์คณะผู้เขียนพระวรสาร
พระเยซู อาจารย์คณะมรณสักขี
พระเยซู ความสว่างคณะอรหันต์
พระเยซู ความผุดผ่องคณะสพรหมจรรย์
พระเยซู มงกุฎคณะนักบุญทั้งหลาย
โปรดกรุณา         ยกโทษเราเถิด พระเยซู
โปรดกรุณา         สดับฟังเราเถิด พระเยซู
ภยันตรายทั้งหลาย    ให้เรารอดเถิด พระเยซู
บาปทั้งสิ้น
พระพิโรธของพระองค์
กลอุบายของปีศาจ
จิตลามก
ความตายตลอดนิรันดร
การละเลยคำดลใจ
เดชะรหัสธรรมการรับเป็นมนุษย์ของพระองค์
เดชะการสมภพของพระองค์
เดชะปฐมวัยของพระองค์
เดชะชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์
เดชะความยากลำบากของพระองค์
เดชะการเข้าตรีทูตและมหาทรมานของพระองค์
เดชะกางเขนและการถูกทอดทิ้งของพระองค์
เดชะความเหนื่อยยากของพระองค์
เดชะมรณกรรมและการปลงศพของพระองค์
เดชะการกลับคืนชีพของพระองค์
เดชะการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์
เดชะการโปรดตั้งศีลมหาสนิทของพระองค์
เดชะความชื่นชมยินดีของพระองค์
เดชะเกียรติมงคลของพระองค์
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
อภัยโทษเราเถิด พระเยซูเจ้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
สดับฟังเราเถิด พระเยซูเจ้า
ชุมพาน้อยของพระเจ้า ผู้ยกบาปของโลก
เมตตาเราเถิด พระเยซูเจ้า
พระเยซูโปรดฟังเรา พระเยซูโปรดสดับฟังเรา

เราจงภาวนา
ข้าแต่พระสวามีเยซูคริสตเจ้า พระองค์ตรัสไว้ว่า จงขอเถิด แล้วเจ้าจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วเจ้าจะได้พบ จงเคาะเถิด แล้วประตูจะเผยรับเจ้า ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังวิงวอนขอความกระหายรัก อันศักดิ์สิทธิ์ต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานให้ด้วย จะได้ปฏิพัทธ์รักพระองค์ ด้วยสุดดวงใจ วาจาและกิจการ และจะได้สรรเสริญพระองค์ไม่หยุดหย่อนเลย อนึ่ง พระ-สวามีเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีความยำเกรงและความรัก ต่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เสมอด้วยเถิด เพราะว่าพระองค์ไม่เคยละเลยคุ้มครองบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในความรักต่อพระองค์ ผู้ทรงเจริญและเสวยราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน