แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูพระผู้พระทัยดี
พระเยซูผู้พระทัยดี พระทัยอ่อนหวานนักหนา ข้าพเจ้ากราบอยู่เฉพาะพระพักตร์ วิงวอนเร่งร้อนขอพระองค์โปรดให้ดวงใจข้าพเจ้าร้อนระอุด้วยความเชื่อ ความไว้ใจและความรัก ทั้งความทุกข์ถึงบาป และความตั้งใจจริงจะแก้ไขความประพฤติของข้าพเจ้า ด้วยว่าขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังพิจารณาดูบาดแผลทั้งห้าของพระองค์ ด้วยความรักและสะเทือนใจ  พลางคำนึงถึงวาจาของดาวิดผู้ทำนายถึงพระองค์ โอ้พระเยซูผู้พระทัยดี โดยท่านพูดแทนพระองค์ว่า “เขาได้แทงมือและเท้าของเรา เขาได้นับกระดูกทุกชิ้นของเรา”
(สดด 21:17-18)
(สวดบทนี้อย่างศรัทธาหน้าพระรูปกางเขนหลังรับศีลมหาสนิท หรือสวดทุกวันศุกร์ในเทศกาลมหาพรต และอาทิตย์มหาทรมาน จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์)