foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทราชินีสวรรค์ (Regina Caeli)

ก่อ ราชินีสวรรค์ จงยินดีเถิด  อัลเลลูยา
รับ เพราะพระบุตรที่พระแม่ให้กำเนิดนั้น อัลเลลูยา
ก่อ ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว้  อัลเลลูยา
รับ โปรดวอนขอพระเจ้าเพื่อลูกเถิด อัลเลลูยา
ก่อ จงชื่นชมยินดีเถิด มารีย์พรหมจารี อัลเลลูยา
รับ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วอย่างแท้จริง อัลเลลูยา
ให้เราภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้โลกยินดี อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู
คริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ อาศัยพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระบุตร ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้รับความสุขแห่งชีวิตนิรันดร เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
(รับ) อาแมน