แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
บททูตสวรรค์แจ้งข่าว

ก่อ ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์
รับ และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
วันทามารีย์  ฯลฯ
ก่อ ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
รับ จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
วันทามารีย์  ฯลฯ
ก่อ พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
รับ และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
วันทามารีย์ ฯลฯ
ก่อ โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิด พระชนนีเจ้าข้า
รับ ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
ให้เราภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์  ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหรรษทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้า เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
(รับ) อาแมน