foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทเยซู มารีย์  โยเซฟ

เยซู  มารีย์  โยเซฟ    ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
เยซู  มารีย์  โยเซฟ    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู  มารีย์  โยเซฟ    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญ