แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระบัญญัติความรัก (มธ 22:37,39)

  1. จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน (ฉธบ 6:5)
  2. จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (ลนต 19:18)