foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทวันทามารีย์ (Ave Maria)

  • วันทามารีย์  เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
  • สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า  โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน