แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
บทวันทามารีอา
บทภาวนาอมตะนิรันดร์กาล
บทภาวนาที่คนสวดทุกวินาที


1. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (ค.ศ.1674-1696) สมัยอยุธยา

อาเวมารีอา เต็มอานิสงส์
พระอยู่แห่งนาง นางสมบุญยิ่งกว่านางทั้งหลาย
ด้วยอุทรแห่งนาง พระองค์เจ้าเยซูสมบุญยิ่งกว่าทั้งหลาย
ซางตามารีอา แม่พระ
ช่วยวิงวอนพระ โปรดเราคนบาป
แต่บัดนี้ และเมื่อเราจะตาย อาแมน


2. สมัยพระสังฆราชปาเลอกัว (ค.ศ.1841-1862) สมันรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4

อาเว มารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์
พระองค์จำเริญ อยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลาย
และพระมหาเยซู บุตรอุทรของท่าน
ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวง
ซางตามารีอา ท่านพุทธมารดาของพระองค์
ขอช่วยวิงวอน เพราะข้าพระเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิด
บัดนี้และ ณ กาละเมื่อจะตาย อาแมน


3. สมัยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส (ค.ศ.1909-1947)

อาเวมารีอา ท่านประกอบด้วยอานิสงส์
พระองค์จำเริญอยู่กับท่าน ซึ่งมีบุญยิ่งกว่าสตรีทั้งหลาย
และพระมหาเยซูบุตรของท่าน
ทรงบุญยิ่งกว่าทั้งปวง
ซางตามารีอา พระมารดาของพระองค์
ขอช่วยวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าคนบาปทั้งหลายนี้เถิด
บัดนี้และ ณ กาละ เมื่อจะตาย อาแมน

4. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (ค.ศ.1947-2011)

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระสวามีสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงบุญนักหนา
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน


5. สมัยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (ค.ศ. 2012- ปัจจุบัน)

วันทามารีย์  เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า 
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน