foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข้าแต่พระบิดา (OUR FATHER)


เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน  ค.ศ. 2001 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมได้ประกาศใช้บทมิสซาที่มีการปรับปรุงใหม่ มีบทสวดหลายบทที่เปลี่ยนแปลงใหม่และจากหนังสืออุดมศานต์ โดยคุณพ่อวรยุทธ  กิจบำรุง ได้นำเสนอเนื้อหาของบทข้าแต่พระบิดา แต่ละสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

1. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน  (ค.ศ.1674-1696) ซึ่งถือว่าเป็นภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุดสมัยอยุธยา  เป็นครั้งแรกที่มีการแปลภาษาไทย

พ่อเราอยู่สวรรค์
ชื่อพระให้ ปรากฏทุกแห่ง
คนทั้งหลายถวายพระพร
เมืองพระ ขอให้ได้แก่เรา
ให้แล้วหนึ่ง ใจพระ เมืองแผ่นดินเสมอสวรรค์
อาหารเราทุกวัน ขอให้ได้แก่เราวันนี้
ขอโปรดบาปเรา เสมอเรา
โปรดผู้ทำบาปแก่เรา
อย่าให้ตกในความบาป
ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง อาแมน

 

2. สมัยพระสังฆราชยวง บัปติส ปาเลอกัว (ค.ศ.1841-1862) นักปราชญ์คนสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

ข้าแต่พระพุทธิบิดาแห่งข้าพระเจ้าทั้งหลาย
ท่านอยู่สวรรค์
ขอโปรดให้พระนามรุ่งเรืองไป
เมืองพระพุทธิบิดาครอบครองนั้น ขอให้มาถึง
ให้สำเร็จแล้ว ตามพระหือฤาไทย
ณ แผ่นดินเสมอสวรรค์
อาหารเลี้ยงข้าพระเจ้าทุกวัน
ขอประทาน ณ กาละวันนี้
ขอพระมหากรุณา โปรดยกหนี้ข้าพระเจ้า
เหมือนข้าพระเจ้าโปรดแก่เขา
ขอพระองค์อย่าละวางข้าพระเจ้า
ในการประจญล่อลวงประการใด
แต่ว่าให้ข้าพระเจ้าพ้นจากอันตราย อาแมน


3. สมัยพระสังฆราชเรอเนแปร์รอส (ค.ศ.1909-1947)

ข้าแต่พระบิดา แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย
ท่านอยู่ในสวรรค์ ขอโปรดให้พระนามรุ่งเรืองไป
เมืองพระบิดาครอบครองนั้นขอให้มาถึง
ขอให้สำเร็จแล้ว ตามพระหฤทัย
ณ แผ่นดินเสมอ ณ สวรรค์
อาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทุกวัน
ขอประทาน ณ กาละวันนี้
ขอพระมหากรุณา โปรดยกหนี้ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้ายกให้แก่เขา
ขอพระองค์อย่าละวางข้าพเจ้า
ในการประจญล่อลวงประการใด
แต่ว่าให้ข้าพเจ้าพ้นจากอันตราย  อาแมน


4. สมัยพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (ค.ศ.1947-1965)

ข้าแต่พระบิดาของเรา
พระองค์อยู่สวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระราชัยจงมาถึง
น้ำพระทัยจงเป็นไป ในแผ่นดินดังในสวรรค์
อาหารประจำวัน ขอประทานแก่เราวันนี้
โปรดยกหนี้ของเรา เหมือนเรายกให้เขา
อย่าปล่อยให้เราแพ้การประจญ
แต่ช่วยเราให้พ้นภัย  อาแมน


5. สมัยพระสังฆราชยอแซฟ ยวง  นิตโย (ค.ศ.1965-1973) เข้าใจว่าเป็นสภาพระสังฆราชฯ ได้ประกาศใช้

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามจงศักดิ์สิทธิ์ไป
พระอาณาจักรจงมาถึง
ขอให้ทุกสิ่งในโลกนี้ เป็นไปตามน้ำพระทัย
เหมือนในสวรรค์
ขอประทานอาหารประจำวันให้ในวันนี้
โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้ายกให้เขา
อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย อาแมน


6. สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย ได้ประกาศใช้โดยพระคุณเจ้า ยออากิม พเยาว์  มณีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมโอกาสปัสกา ค.ศ. 1978

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย
ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
ขอประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น
อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าถูกประจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นภัย  อาแมน7. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์  มณีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศใช้ วันนี้ 3  มิถุนายน  ค.ศ. 2001

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จ ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ  อาแมน