foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1112

ถ้าเราตอบคำอธิษฐานของเจ้าในทันที
นั่นเป็นเพราะ
เราต้องการทดสอบความเชื่อของเจ้า

ถ้าเราไม่ตอบคำอธิษฐานของเจ้าในทันที
นั่นเป็นเพราะ
เรากำลังทดสอบความอดทนในการรอคอยของเจ้า

ถ้าเราไม่ตอบคำอธิษฐานของเจ้า
นั่นเป็นเพราะ
เรามีแผนการที่ดีกว่าเตรียมไว้สำหรับเจ้า

- พระผู้เป็นเจ้า –