แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
childs-prayerกฎ  10  ประการสำหรับการภาวนา
1.     หัวใจของการภาวนา คือ การตั้งใจฟังด้วยความรัก
2.     การภาวนาแปรไปตามคุณภาพแห่งความรักของบุคคลต่อพระเจ้า
3.     ร่างกายและจิตใจต้องภาวนาไปพร้อมกัน 
4.     การภาวนาจะนำฉันไปสู่ความมีชีวิตและพระเจ้าแท้จริง 
5.     การภาวนาเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า
6.     การภาวนาต้องอยู่ในความเงียบ  ปล่อยวางความคิด  และพยายามตั้งตนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า 
7.     น้ำใจแห่งการภาวนาคือ การถวายคารวกิจแด่พระเจ้าและเพื่อขอรับพระพรต่างๆ
8.     ในการภาวนา พระเจ้าทรงช่วยเราด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
9.     การภาวนาในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งสิ้น 
10.     การภาวนานำเราให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า และรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งสร้างทั้งมวล