แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
hegel การภาวนาไม่ใช่กลยุทธ์เพื่อประโยชน์เพียงชั่วคราวอันเสมือนที่หลบภัยซึ่งใช้อาศัยเป็นครั้งคราว  แต่เป็นเหมือนการตั้งรกรากเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่อยู่ภายในสุดต่างหาก
ในเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างก็มีบ้าน  เช่น  นกมีรัง   สุนัขจิ้งจอกมีโพรง  และผึ้งมีรังแล้ว  หากจิตวิญญาณปราศจากการภาวนาก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณที่ไร้บ้าน…
การภาวนายังเป็นเหมือนการเปิดประตูซึ่งพระเจ้าและจิตวิญญาณสามารถเข้าไปได้

-  รับบี  อับราฮัม  โยชูวา  เฮสเกล  -