foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข้าแต่พระตรีเอกภาพ
พระผู้ทรงประทานชีวิตให้แก่โลก
โปรดสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์
ดั่งเช่นลูกคนหนึ่งของพระองค์
ข้าพเจ้าเป็นเพียงสิ่งสร้างตัวเล็กๆคนหนึ่ง
เป็นคนอ่อนแอน่าสงสาร

ข้าพเจ้าต้องการพละกำลัง
และพระปรีชาญาณของพระองค์

ขอให้ตาของข้าพเจ้าสามารถ
จ้องดูดวงอาทิตย์ยามลับขอบฟ้า
ดวงอาทิตย์ที่สลับสีไปมา

ขอให้มือของข้าพเจ้า
รู้จักเคารพสิ่งสร้างของพระองค์
และให้หูของข้าพเจ้ารู้จักฟังเสียงของพระองค์

ให้ข้าพเจ้าฉลาดพอที่จะรู้จัก
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนข้าพเจ้า
บทเรียนที่พระองค์ได้บังซ่อนไว้ใต้ใบไม้และโขดหิน

โปรดให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง
มิใช่ให้ข้าพเจ้าอยู่เหนือคนอื่น

แต่ให้ข้าพเจ้าสามารถเอาชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้า
คือให้สามารถชนะตัวข้าพเจ้าเอง

ในวันเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตของข้าพเจ้า
ขอให้สายตาข้าพเจ้าปักอยู่ที่พระองค์แต่ผู้เดียว

เพื่อว่า...เมื่อชีวิตกำลังจะลาลับ
ดั่งดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้า
จิตวิญญาณของข้าพเจ้า
จะได้กลับไปหาพระองค์อย่างไม่อาย