แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อพระองค์  และจิตใจของเราจะพบความสุขแท้จริงได้เฉพาะในพระองค์เท่านั้น   เราควรมองดูความงามของโลกและคิดถึงพระผู้สร้าง  เราต้องให้คุณค่ากับความเงียบ การภาวนา และความเชื่อ   คุณแม่เทเรซา บรรยายถึงความสำคัญในเรื่องไว้ว่า
ความเงียบนำไปสู่การภาวนา
การภาวนานำไปสู่ความเชื่อ
ความเชื่อนำไปสู่ความรัก
ความรักนำไปสู่การบริการรับใช้
การบริการรับใช้นำไปสู่สันติสุข