foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ให้คุณพิจารณาคำแก้ตัวทั่วไปของเยาวชนเพื่อจะไม่ต้องภาวนาเหล่านี้อย่างรอบคอบ  และเลือกข้อที่คุณก็ใช้เช่นกัน  ถ้าคุณไม่ได้ใช้คำแก้ตัวเหล่านี้ให้คุณเขียนคำแก้ตัวของคุณเอง  และในอีกมุมหนึ่ง  หากคุณเชื่อมั่นในการภาวนา  คุณจะโต้ตอบคำแก้ตัวหรือคำคัดค้านนี้อย่างไร
        ก.  การภาวนาทำให้สิ้นเปลืองเวลา
        ฉันไม่จำเป็นต้องภาวนาและฉันไม่สามารถสละเวลาให้ได้  ก็เพราะฉันไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของการภาวนา  ในเมื่อฉันก็เป็นอยู่ได้อย่างดีโดยไม่ต้องภาวนา  ยกเว้นว่าจะทำเพื่อประโยชน์อื่นนอกจากประโยชน์ทางโลก  แล้วทำไมฉันต้องขวนขวายภาวนาด้วย

        ข.  การภาวนาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
        เราสามารถภาวนาได้นานเท่านานแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง  โลกยังคงเหมือนเดิม  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดคุณจะต้องปฏิวัติไม่ใช่ภาวนา
    ค.  ฉันซื่อสัตย์มาก
    ฉันไม่ต้องการเป็นคนหน้าซื่อใจคด  และแสร้งทำเป็นคนที่ฉันไม่ได้เป็น  ในโลกนี้มีคนหน้าซื่อใจคดมากพอแล้ว  ไม่จำเป็นต้องรวมฉันเข้าไปอีก  จะอย่างไรก็ตามฉันก็เป็นเพียงคนโกหกพระเจ้าด้วยการพูดบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเคร่งครัดทางศาสนาเท่านั้น
    ง.  การภาวนาไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างกัน
    ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉัน ก็เป็นเพราะโชคชะตาของฉันนั่นเอง  ฉันไม่ควรตำหนิใคร  ทั้งหมดเป็นเพราะดวงและพันธุกรรมของฉัน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะพรหมลิขิต  ถูกดลบันดาลไว้ล่วงหน้าแล้ว  ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะภาวนา  เสียเวลาเปล่า
    จ.  ฉันกลัวมาก
        ฉันกลัวผลที่ตามมา  เพราะเมื่อฉันเริ่มการภาวนาฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้าง  พระเจ้าอาจจะเรียกร้องจากฉันมากเกินไป  ฉันรู้ว่าฉันมีข้อบกพร่อง  แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร  และตอนนี้ฉันก็ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
    ฉ.  ฉันยังไม่มีอารมณ์
    คุณอาจจะมีอารมณ์ดีสำหรับหลายๆ สิ่ง เช่น  การภาวนา   แต่ฉันยังไม่มีความรู้สึกชอบการภาวนาในตอนนี้  การหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการภาวนาจึงเป็นเรื่องยากมาก  เพราะชีวิตเต็มไปด้วยแรงบีบคั้นจนยากที่จะเปิดรับสิ่งอื่น
    ช.  พระเจ้าไม่ได้ยินคำภาวนาของเราหรอก
    อย่างไรก็ตามพระเจ้าคงไม่คำนึงคำภาวนาของเรา  ฉันภาวนาอย่างมากเพื่อหลายๆ สิ่ง  และหลายครั้งที่ฉันแปลกใจมาก  และคิดว่าพระเจ้าคงตายไปแล้ว  โปรดบอกฉันด้วยเถิดว่าการภาวนามีประโยชน์อย่างไร  ในเมื่อพระเจ้าไม่ตอบสนองคำภาวนาของฉัน