แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บ้านที่ปลอดภัย

ฉันอยู่บ้านในสวรรค์กับบุคคลที่ฉันรัก
โอ! ช่างมีความสุขสดใส
ช่างเป็นความยินดี  และสวยงามที่สมบูรณ์
ในแสงแห่งนิรันดรนี้
ไม่มีความเจ็บปวด  หรือความเศร้าโศกอีกต่อไป
บ้านแห่งความปลอดภัยในสวรรค์
เธอแปลกใจไหมว่าทำไมฉันจึงมีความสงบเช่นนี้
ขณะเดินไปในหุบเขาที่มีเงามืด
โอ! ความรักของพระเยซูทอแสงมา
ความมืด  และความกลัวมลายหายไป
พระองค์เสด็จลงมาหาฉัน
ในหนทางที่ยากลำบาก
พระเยซูทรงจูงมือฉันนำไป

ฉันจะสงสัยหรือหวาดหวั่นได้อีกหรือ?
จะไม่มีความโศกเศร้าอีกต่อไป
มีแต่ความรักที่ยังคงอยู่
พยายามมองไปยังเงามืดของโลก
พยายามสัมผัสพระประสงค์ของพระบิดาของเรา
มีงานที่ยังคงรอคอยเธออยู่
จึงไม่ควรยืนอยู่อย่างเกียจคร้าน
จงทำในขณะที่เธอยังคงมีชีวิตอยู่
เธอจะได้พักผ่อนในพระหัตถ์ของพระเยซู
เมื่องานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์
พระองค์จะทรงเรียกเธอกลับบ้าน
โอ!  ความยินดีที่ได้พบกัน
โอ!  ความยินดีที่เธอมาบ้าน