foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทภาวนาต่อพระวิสุทธิวงส์


ข้าแต่พระเยซูเจ้า
    โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของเราที่เข้ามาอ้อนวอน เราขอถวายตัวเราเอง ความยินดี ความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้ง เพื่อบ้านของเราจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์ จะเป็นแหล่งความสุข ความบริสุทธิ์ ความรักและการเสียสละ โปรดอวยพรเราผู้ที่อยู่ที่นี้ หรือที่อื่น โปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิด
โอ้พระแม่มารีย์
    มารดาน่ารักยิ่งของพระเยซู พระแม่ของเรา โปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของเรา และทุกครอบครัวในโลก ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารก เด็กและเยาวชน และพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วย
ข้าแต่ท่านยอแซฟ
    องค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเหลือเราในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิต โปรดรักษาบ้านของเรา คนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ เราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีย์และท่าน ตลอดนิรันดร อาแมน