แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อันสำนักพระญาณสุขุมแท้
คือพระแม่มารีย์ศรีสวรรค์
ตั้งแต่เยาว์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ครบครัน
พรหมจรรย์ล้ำเลิศประเสริฐจริง
เพราะว่าไร้ราคินมลทินโทษ
พระจึงโปรดพระคุณสุนทรสิ่ง
ให้ปรีชารอบครอบรอบรู้จริง
สมกับหญิงที่เป็นพระมารดา

ซึ่งทำให้โฉมยงดำรงศักดิ์
ด้วยความรักแท้จริงยิ่งหนักหนา
จนเป็นองค์แบบอย่างทางภาวนา
และสภาพศรัทธานิรมล
ยามพระบุตรสดุดีมีชื่อเสียง
พระแม่เลี่ยงหลบอยู่รู้เหตุผล
แต่มหาทรมานพระญาณดล
ทรงร่วมทนร่วมจิตพระคริสต์เอย