แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะพระแม่มารีย์ศรีสวรรค์
เป็นมารดาทรงธรรม์อดิศร
พระผู้สร้างมนุษย์เทพนิกร
พระมารดรจึงเป็นราชินี
คำราชินีนิกรเทวดา
หมายความว่าทรงเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี

โดยตำแหน่งโดยสิทธิ์โดยฤทธี
ที่พระนางทรงมีเหนือเทวา
แท้จริงก็ทรงสิทธิ์ฤทธิ์อำนาจ
เหนือปีศาจเหนือมนุษย์สุดจะหา
ในสงครามช่วงชิงดวงวิญญา
ก็มีเหล่าเทวดาเป็นบริวาร
รวมทั้งเรามนุษย์บุตรพระแม่
ก็ร่วมศึกโดยแท้ทุกสถาน
อยู่ข้างแม่เป็นรอดปลอดภัยพาล
ชนะมารชนะบาปได้ลาภเอย