แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มารดาผู้แนะนำประจำจิต
อยู่ใกล้ชิดทรงธรรม์อนันต์ศรี
ล่วงรู้ผลต้นเหตุเภทภัยดี
ย่อมอารีช่วยเหลือเจือจานเรา
ประจักษ์กายหลายครั้งในแดนโลก
ด้วยความทุกข์วิปโยคแสนโศกเศร้า
เตือนมนุษย์อย่าได้ทำใจเบา

เพราะโลกเราเข้าใกล้ซึ่งโทษทัณฑ์
ทั้งคนดีคนบาปจงเป็นห่วง
ต่ออาชญาใหญ่หลวงยิ่งมหันต์
ถ้าทำดีหนีชั่วกลัวเกรงมัน
พระยุติธรรม์จักอ่อนผ่อนผันลง
พระแม่ยังสั่งสอนแต่ละคน
ในกุศลทางดีที่ประสงค์
และปกปักรักษาเราโดยตรง
สมกับองค์มารดาผู้แนะนำ