แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะสวรรค์สำคัญอนันต์สุข
เพราะความทุกข์ในนรกยิ่งมหันต์
เพราะอนงค์ทรงฤทธิ์สิทธิ์ครบครัน
เพราะเรานั้นอ่อนแอแน่จริงๆ
เพราะชนนีมีจิตคิดอย่างแม่
เพราะรักแท้เมตตาประสาหญิง
เพราะพระเจ้ายกย่องพระนางจริง
เพราะสรรพสิ่งขัดสนจนพระคุณ

เพราะได้รับฐานะเป็นมารดา
เพราะโลกาหวังพึ่งกุศลสุนทร์
เพราะครั้งอยู่ในโลกทรงเจือจุน
เพราะพระคุณนั้นผ่นทางพระนาง
เพราะเข้าใจเห็นใจในชาวโลก
เพราะทุกข์โศกโรคภัยมีต่างๆ
เพราะปีศาจมุ่งร้ายเราหลายทาง
จึงพระนางย่อมทรงพระเมตตา