แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะพระแม่มารีย์ศรีสวรรค์
เป็นมารดาทรงธรรม์อดิศร
พระผู้สร้างมนุษย์เทพนิกร
พระมารดรจึงเป็นราชินี
และเป็นราชินีอุปถัมภก
ของเหล่าอัครสาวกประเสริฐศรี

พวกท่านต่างเชื่อฟังแม่มารีย์
ด้วยหัวใจภักดีและเทิดทูน
เมื่อพระศาสนจักรเริ่มใหม่ๆ
พระเจ้าทรงช่วยให้ไม่เสื่อมสูญ
พระแม่ที่ปรึกษาพาเพิ่มพูน
อีกภาวนาเกื้อกูลกำลังใจ
พวกเขาต่างรู้จักรักพระแม่
เชื่อแน่วแน่ในสิทธิ์ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
ที่ได้รับจากองค์พระทรงชัย
ต่างจึงได้เผยแพร่พระแม่เอย