แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อันปราสาทแข็งแกร่งแห่งดาวิด
งามวิจิตรมั่นคงดำรงศรี
ทุกสิ่งสรรค์บรรเจิดเลิศทวี
สมเป็นที่ดาวิดสถิตองค์
ฉันใดก็ฉันนั้นอันพระแม่
ล้ำเลิศแท้นารีศรีสูงส่ง

นฤมลศักดิ์สิทธิ์ดาวิดวงศ์
ผู้ดำรงศักดิ์ศรีดีครบครัน
สมกับเป็นมารดาของพระบุตร
องค์วิสุทธิ์เรืองรองผ่องสวรรค์
ซึ่งพระองค์นั้นหนาจอมราชัน
จึงเปรียบกันกับดาวิดพระราชา
แต่ปราสาทล้ำเลิศประเสริฐสุด
ที่พระบุตรเอกายเลือดมังสา
เป็นปราสาทชีวิตมหิทธา
คือองค์พระมารดามารีย์เอย