แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พรหมจารีทรงฤทธิ์น่าพิศวง
ท่านคือองค์มารดาเมตตาเหลือ
ซึ่งอุปถัมภ์ปกปักรักจุนเจือ
คอยโอบเอื้อเพื่อช่วยอวยพรเรา
พระเป็นเจ้าโปรดปรานพระมารดา
ด้วยเหตุว่าพระนางเป็นแม่เจ้า

เกียรติยศขององค์พระนงเยาว์
ทรงถือเอาเป็นเกียรติของพระองค์
พระชนนีจึงทรงดำรงสิทธิ์
อำนาจฤทธิ์พร้อมพรั่งดังประสงค์
ต่อพระพักตร์พระเจ้าฤทธิยง
ซึ่งจะทรงเห็นชอบตอบมารดา
คริสตชนดีคนบาปเอ๋ย
จงอย่าเฉยอย่าเกรงเร่งเข้าหา
ขอพระคุณจากองค์พระมารดา
เพื่อวิญญาจักรอดปลอดภัยพาล