แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายประคำล้ำเลิศประเสริฐศรี
จากพระราชินีแห่งสวรรค์
เป็นเหมือนหนึ่งอาวุธสุดสำคัญ
ใช้ป้องกันศัตรูต่อสู้มาร
การสวดสายประคำนำแต่ผล
เราทุกคนเห็นค่ามหาศาล

บทข้าแต่พระบิดาสาธุการ
บทพื้นฐานวันทามารีอา
ผู้อื่นและตนด้วยได้ประโยชน์
ชดเชยโทษแพร่ธรรมศาสนา
ช่วยให้มีสันติบนโลกา
เพิ่มบุญญากุศลผลความดี
สายประคำจึงเป็นดั่งอุปกรณ์
อุดมพรพระคุณสุนทรศรี
จากมหาพรหมจารีมารีย์
ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์แล