แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพียงกุหลาบโลกนี้ยังดีเด่น
กลิ่นหอมเย็นระรื่นชื่นนาสา
ทั้งใบดอกสีสันสะคราญตา
มีหนามหนาปกปักรักษาตน
อันพระแม่มารีศรีสวัสดิ์
เจิดจำรัสคุณธรรมงามกุศล
บริสุทธิ์ผุดผ่องคุ้มครองตน
ด้วยกุศลพลีกรรมทำครบครัน

อีกแง่หนึ่งถึงการเปรียบเทียบนี้
คือการมีพระองค์ผู้ทรงสรรค์
ซึ่งเป็นทั้งกุหลาบและหนามอัน
ร่วมสัมพันธ์ลึกล้ำคำบรรยาย
นั่นคือความผุดผ่องของพระแม่
พูดในแง่ความสนิทชิดพระหมาย
เป็นกุหลาบสวรรค์อันแพรวพราย
ซึ่งชาวเราทั้งหลายสดุดี