แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โอ้มารีย์มารดาโสภายิ่ง
ประไพพริ้งผ่องแสงสำแดงศรี
ในองค์แม่เพียบพร้อมคุณความดี
สมชนนีขององค์พระทรงธรรม์
ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระแม่
ล้ำเลิศแท้เรืองรองผ่องสวรรค์
ล้วนรังสีรุ่งโรจน์โชติตระการ
สุดสระคราญเหลือที่จะเข้าใจ

ความงามที่ชาวสวรรค์และเทวา
ทัศนาชมชื่นยิ่งไฉน
ต่างขับร้องรอบๆ พระแท่นชัย
โอ้วิไลจริงหนาแม่มารีย์
ความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยบุญฤทธิ์ขององค์พระทรงศรี
จึงประเสริฐเลิศล้นพ้นทวี
แม่มารีย์บริสุทธิ์อย่างยิ่งแล