แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระมารดาปราศจากความหม่นหมอง
เมื่อเราตรองมองเห็นเด่นนักหนา
ชนนีของพระเจ้าเนาฤทธา
ทรงราบคาบหรรษาร่าเริงใจ
เพราะอยู่เหนือภูตผีมวลปีศาจ
เพราะอำนาจพรหมจารีศรีสดใส
เพราะคุณธรรมล้ำเลิศประเสริฐวิไล
ซึ่งสุกใส่ช่วงโชติโรจน์เรืองรอง

โอ้ความงามวิมลของพระแม่
ครบครันแท้ไม่มีเสมอสอง
แม้คำเทพเทวามาร้อยกรอง
ก็จำลองลักษณ์เคียงเพียงแต่เงา
เพราะความนิรมลของแม่นั้น
งามเฉิดฉันกว่าช่อซ่อนกลิ่นขาว
ที่หอมหวนนวลปลั่งสะพรั่งพราว
ไม่มีคราวหม่นหมองตรองดูเอย
มารดาน่ารักยิ่ง