แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โดยพระพรพระบิดาประกาศิต
ให้ชีวิตโฉมยงดำรงศรี
มลทินบาปใดๆ ก็ไม่มี
สมศักดิ์ศรีขององค์ผู้ทรงบุญ
ด้วยเหตุว่ามารีย์ศรีสวรรค์
ได้บำเพ็ญพรหมจรรย์อนันต์สุนทร์
เปี่ยมด้วยหรรษทานบันดาลอดุลย์
ซึ่งพระคุณเลือกสรรอันเปรมปรีดิ์

พระบิดาส่งพระบุตรมงกุฎเกศ
ผู้ไร้เขตผ่องผุดวิสุทธิ์ศรี
มาบังเกิดในองค์พระชนนี
ซึ่งพระตรีเอกภาพสถิตครอง
ฉะนั้นความนิรมลของพระแม่
ล้ำเลิศแท้ด้วยศรีทวีสนอง
ยิ่งชาวเราทั้งหลายมาไตร่ตรอง
ยิ่งต้องซ้องสดุดีมารีอา