แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
salette-children_resizeการที่สวดหน้ารูปจูบพระแม่

จะดีแน่ถ้าเราเข้าใจถึง

ว่าภาพนั้นแทนรักสลักตรึง

เคารพซึ้งสุดใจในวิญญาณ

เพื่อแสดงความรักกตัญญู

ต่ออนงค์โฉมตรูผู้อ่อนหวาน

แม่ซึ่งมีพระคุณเหลือประมาณ

นำวิญญาณช่วยเหลือตลอดมา

พระแม่อยู่สวรรค์แห่งหนไหน

กระแสจิตคิดไปไม่กังขา

มิได้อยู่แค่รูปปฏิมา

ภาพนั้นย่อมมีค่าอเนกอนันต์

ความจริงพระแม่นั้นอยู่ใกล้

แค่ดวงใจของเราที่เชื่อมั่น

ยิ่งหมั่นส่งกระแสจิตชิดสัมพันธ์

ยิ่งสวรรค์ใกล้ชิดติดตัวเรา