แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนกลางระหว่างพระกับมนุษย์
วิเศษสุดเหลือพรรณนาได้
พระแม่เจ้าขององค์พระทรงชัย
เปี่ยมหรรษทานวิไลและเพียบพูน
ทรงรับจากพระบิดาและพระจิต
เพื่อบังเกิดพระคริสต์มไหศูรย์
แม้คำเทพกาเบรียลก็กราบทูล
ท่านบริบูรณ์ครบครันด้วยหรรษทาน

ยังรับจากพระบุตรเยซูคริสต์
ผู้สร้างฤทธิ์บุญญามหาศาล
บารมีพระองค์ทรงบันดาล
ให้มวลพระหรรษทานผ่านพระนาง
จึงสมคำมารดาพระหรรษทาน
ผู้ช่วยเหลือเจือจานด้านต่างๆ
มารดาพรหมจารีศรีสุรางค์
เป็นคนกลางจ่ายพรหรรษทานเอง