แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หากว่าขาดนาถอนงค์องค์พระแม่
ไม่มาแน่ซึ่งองค์พระผู้ไถ่
มนุษย์จักต้องรออีกต่อไป
ด้วยจิตใจไหวหวั่นพรั่นพรึงแล
แต่เพราะมีมารีย์ศรีสวัสดิ์
พระสรรจัดพระนางให้เป็นแม่
สำหรับองค์พระบุตรสุดเที่ยงแท้
เพื่อดูแลรักษามาช้านาน

ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสตเจ้า
จึงทรงเฝ้าตอบแทนคุณไพศาล
โปรดทุกอย่างที่แม่พระจะต้องการ
เพื่อเจือจานอุปถัมภ์ค้ำจุนเรา
แม่พระยังได้รับการแต่งตั้ง
มาแต่ครั้งพระถูกตรึงที่เนินเขา
ให้เป็นองค์มารดาของชาวเรา
พระแม่เจ้าจึงนำความยินดี