แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หากลำบากยากแค้นในแดนโลก
อย่าเศร้าโศกเกินควรด่วนสิ้นหวัง
เพราะพระแม่มารีย์เป็นกำลัง
ช่วยคริสตังให้รอดปลอดวิญญาณ
เพราะพระนางมีจิตคิดอย่างแม่
ที่รู้แน่ถึงเราเฝ้าสงสาร
อยากประทานพระคุณจุนเจือจาน
ให้เราพ้นภัยพาลมารร้ายแล

แต่เราต้องใจริงวิงวอนขอ
เชื่อไว้ใจให้พอโดยแน่วแน่
สุภาพเพียรเรื่อยไปไม่ท้อแท้
แล้วพระแม่จักคุ้มครองป้องกันภัย
เพราะเป็นองค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก
ที่เมตตากรุณามากยิ่งไฉน
เราจงเชื่อจงขอจงไว้ใจ
เยี่ยงบุตรขออะไรจากมารดา