แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ก่อนจะสิ้นพระชนม์บนกางเขน
พระคริสต์ตรัสชัดเจนยิ่งนักหนา
ยวงจงรับพระนางเป็นมารดา
และแม่จ๋านั่นคือลูกของนาง
พระมารดาจึงทรงเป็นที่พึ่ง
ให้ชาวเราลุถึงสวรรค์กว้าง
คือองค์คุณความดีศรีสรรพางค์
จึงพระนางเปรียบเหมือนประตูชัย

ประตูชัยล้ำเลิศประเสริฐนี้
อยู่ปลายหนทางดีศรีน้อยใหญ่
ทวาราเรืองรองผ่องอำไพ
เพื่อเข้าในสวรรค์วิมานแมน
ผู้ที่พบพระแม่แน่ที่สุด
พบพระบุตรทรงชัยวิไลแสน
สาธุชนย่อมรู้ไม่ดูแคลน
เดินมุ่งแดนสวรรค์นิรันดร