แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นอภิสิทธิ์จากพระผู้สูงส่ง
ให้โฉมยงทรงฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่
พ้นจากบาปกำเนิดเลิศวิไล
มลทินใดไม่อาจเข้าพ้องพาน
ทั้งพรหมจรรย์บรรเจิดประเสริฐสุด
สมพระบุตรศักดามหาศาล
เจ้าแห่งสากลพิภพจักรวาล
วิสุทธิ์ศรีไพศาลองค์มารดา

ด้วยเหตุนี้ฐานะพรหมจารี
ย่อมทวีศรีศักดิ์ยิ่งหนักหนา
เหมือนจันทร์เพ็ญเด่นแสงสุริยา
มวลดาราทั้งหลายคล้ายบริวาร
จึงสมคำสันตพรหมจาริณี
แห่งปวงพรหมจารีศรีสถาน
ศักดิ์สิทธิ์สมชนนีพระศรีอารย์
เป็นนิจกาลบริสุทธิ์ผุดผ่องงาม