แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

the-blessed-virgin-mary-mother-of-god-maggie-mayerครอบครัวใดให้เกียรติแด่แม่พระ

พระแม่จะให้ตอบมอบสนอง

ครอบครัวใดใคร่รับความคุ้มครอง

พวกเขาต้องไว้ใจในพระนาง

ให้เกียรติและไว้ใจในแม่พระ

เป็นลักษณะสำคัญอันกระจ่าง

คือศรัทธาเลื่อมใสในพระนาง

ดังแบบอย่างแม่ลูกที่ผูกพัน

คือสรรเสริญบูชาสามิภักดิ์

ในความรักพระเจ้าเฝ้ายึดมั่น

ถัดพระองค์ทรงมีความสำคัญ

หัวใจนั้นให้มีแม่แลพระองค์

ครอบครัวใดวางใจได้เช่นนี้

นับว่ามีบุญลาภอันสูงส่ง

ยิ่งกตัญญูรู้บุญคุณโฉมยง

ยิ่งแม่ทรงปกปักรักษาเอย