แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พรหมจารีล้ำเลิศประเสริฐสุด
ที่พระบุตรฤทธิยงทรงเลือกสรร
เป็นชนนีสูงส่งของทรงธรรม์
เพื่อร่วมกันไถ่บาปของโลกี
พระบุตรหรือคือองค์พระผู้ไถ่
เป็นผู้ได้รับเจิมเฉลิมศรี
จากองค์พระบิดาผู้ปรานี
เอาชีวีกายใจในพระนาง

เป็นพระคริสต์กอบกู้มนุษยชาติ
ให้พ้นภัยพินาศด้านต่างๆ
ด้วยเหตุนี้มารีย์ศรีสะอาง
เป็นพระนางทรงเกียรตินี่กระไร
นั่นคือเป็นมารดาพระคริสตเจ้า
ผู้นำเราไปยังพระผู้ไถ่
เพื่อวิญญาณจักรอดตลอดไป
จงรักและไว้ใจในพระนาง