แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โดยคำนั้นสันตะมารีอา
ก็แปลว่ามารีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยวีรธรรมอดุลย์บุญฤทธิ์
อันโสภิตเรืองรองของพระนาง
ผู้รักความขัดสนจนสุภาพ
ผู้ไร้บาปมลทินสิ้นทุกอย่าง
เป็นมหาพรหมจารีย์ศรีสะอาง
บุญพระนางรุ่งโรจน์พระโปรดปราน

ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความรัก
ผลประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์กิจไพศาล
จึงสมคำสดุดีเป็นนิจกาล
เทพขับขานสันตะมารีอา
หากเลียนแบบใกล้ชิดติดตามแม่
ก็ย่อมแน่แก่ใจในวาสนา
ที่จะได้เป็นลูกพระมารดา
จวบเวลาลุสวรรค์นิรันดร