แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าเป็นความรักตระหนักจิต
ทรงสถิตในมารีย์ศรีสวรรค์
บริสุทธิ์ผุดผ่องสมพรหมจรรย์
พระเลือกสรรพระนางทางความรัก
ความรักนี้มีขอบค่ามหาศาล
สุดประมาณกล่าวแจ้งแถลงตะหนัก
แต่เป็นเรื่องงดงามของความรัก
ยิ่งใหญ่นักในชีวิตคริสตังเรา

พระรักเราเอามารีย์เป็นที่เกิด
ก่อกำเนิดกายใจใช้โฉมเฉลา
ซึ่งรักตอบพระองค์และรักเรา
พระเป็นเจ้าเลือกเฟ้นเป็นชนนี
พระแม่จึงปานเปรียบเทียบตำหนัก
แห่งความรักคือองค์พระทรงศรี
เราทั้งหลายพ้นบาปโชคลาภมี
เพราะมารีย์รักนอบตอบพระองค์