แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มีเสียงหนึ่งเตือนฉันวันยังค่ำ
คอยชักนำให้จิตคิดสงสาร
พระเยซูแม่พระและวิญญาณ
พระหรรษทานเริ่มผลดลน้ำใจ
ฉันจึงได้แก้บาปปราบความหยิ่ง
แล้วทุกสิ่งก็กลับดีศรีสดใส
หมั่นรับศีลภาวนาต่อๆ ไป
ลูกประคำอีกไซร้ไม่เคยลืม

เดี๋ยวนี้ฉันอยู่เย็นใจเป็นสุข
พ้นจากทุกข์ได้ลาภจึงปลาบปลื้ม
แม่พระองค์อุปถัมภ์จำไม่ลืม
พระเมตตาน่าปลื้มนี่กระไร
พบพระนางได้พบพระเยซู
องค์พระผู้เป็นสวรรค์อันสดใส
พระเจ้าจึงสำคัญสักปานใด
ขืนติดใจโลกนี้เสียทีเอย